γεέννης

γέεννα
gé-hinnóm
fem gen sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Codex Boreelianus — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 09 Beginning o …   Wikipedia

  • дебрьскъ — Дебрьскъ, а, о адский (1): [Всю нощь съ вечера бусови врани възграяху у Плѣсньска, на болони бѣша дебрьски сани, и несошася къ синему морю. 23 24.] Так читают Снегирев, Макушев, Барсов, Перетц, Орлов. Како убѣжите от огня дьбрьскааго (της… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • сын — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  сущ. (греч. υἱός) сын; потомок; часто употребляется в смысле… …   Словарь церковнославянского языка

  • болѣзнь — БОЛѢЗН|Ь (506), И с. 1.Болезнь, нездоровье, физический недуг: Стенюштю ономоу тѩжько отъ болѣзни. Изб 1076, 52 об.; не ѡ(т)лоучашесѩ ѡ(т) нѥго [ученик]... бѣ бо оуже болѣзнию лютою одьрьжимъ. [Феодосий] ЖФП XII, 63б; въ недоузѣ лютѣ ѡбъдьржима. и …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • геоньскыи — (4) пр. к геона: и д҃шю свою геѡньскимъ повьржеши птицамъ КН 1280, 604в; ѡгнѩ геѡньскаго мѩ избавите. СбЯр XIII, 164 об.; Толико строити [в др. сп. ѹстроити] можеть слово, елико ѹстроить страхъ. геѡньскыи бо страхъ вѣнець цр(с)тви˫а попадеть намъ …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ГЕЕННА — [греч. γεέννα; арам. ], обозначение в Свящ. Писании места наказания грешников, соответствующее понятию ада. Арам. термин (букв. долина Хинном) восходит к евр. («к долине Енномовой» Нав 15. 8; Неем 11. 30), сокращенной форме от &n …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.